چون موج…

15 دسامبر 2011

روزهای این روزهایم،
مثل موج الکترومغناطیسی می گذرد.
شاید دامنه و بسامدش تغییر کند
اما همچنان ثابت و تکراری ست…

RSS