سنگ صبور غمهام…

6 می 2012

رفیق، سنگ هم باشد به درد می خورد…

RSS