Pause

18 سپتامبر 2012

“زندگی دکمه ی بازگشت ندارد”
اما دکمه ی توقف چرا…

دلگان- بلوچستان- شهریور 91

عکاس: محمد شهرتی

صفایی ندارد ارسطو شدن

12 ژانویه 2012

حالم از دیروز یک جوری شده!

نگاهم به دفتر و کتاب و قلم فرق کرده.

درس و دانشگاه را جور دیگری می بینم.

نور شهادت احمدی روشن

راه را برایم “روشن” تر کرده است…

شهید مصطفی احمدی روشن

آن ها…

24 جولای 2011

 

 

 

 

در زندگی شما آن هایی است.

خود را با آن ها همراه کنید.

آن هایی که چون ابر می گذرند…

.

.

.

جهادی، بزرگترین آنِ زندگی من است…
جاده ی تمام نشدنی نهبندان...

RSS