اندر مصائب شب های امتحان…

۲۲ خرداد ۱۳۹۰

این شب ها  که مارکس و  دواس و گلدستون  از یک طرف و ملکم خان و شیخ فضل الله از آن طرف دیگر مجبورم می کنند تا صبح بیداری بکشم؛

مدام نوشته ای که زیر شیشه ی میزم گذاشته ام جلوی چشمم می آید و با خواندنش خجالت می کشم

دل نوشته ای است از یک دکترای فیزیک پلاسمای دانشگاه برکلی آمریکا:

ای خدا! من باید از نظر علم از همه برتر باشم

تا مبادا که دشمنان مرا از این راه طعنه زنند.

باید به آن سنگدلانی که علم را بهانه کرده اند و به دیگران فخر می فروشند،

ثابت کنم که خاک پای من هم نخواهند شد.

باید همه ی آن تیره دلان مغرور و متکبر را به زانو در آورم.

و آنگاه خود خاضع ترین و افتاده ترین مرد روی زمین باشم!

شهید دکتر مصطفی چمران

شهید دکتر مصطفی چمران

RSS