Pause

۲۸ شهریور ۱۳۹۱

“زندگی دکمه ی بازگشت ندارد”
اما دکمه ی توقف چرا…

دلگان- بلوچستان- شهریور ۹۱

عکاس: محمد شهرتی

RSS