سنگ صبور غمهام…

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱

رفیق، سنگ هم باشد به درد می خورد…

RSS