جانم به قربان عرفه!

۱۵ آبان ۱۳۹۰

غم باد که می گیرم،
همیشه بین مناجات و روضه مردّدم؛
جانم به قربان عرفه
که هم مناجات است و هم روضه.

RSS