Pause

۲۸ شهریور ۱۳۹۱

“زندگی دکمه ی بازگشت ندارد”
اما دکمه ی توقف چرا…

دلگان- بلوچستان- شهریور ۹۱

عکاس: محمد شهرتی

صفایی ندارد ارسطو شدن

۲۲ دی ۱۳۹۰

حالم از دیروز یک جوری شده!

نگاهم به دفتر و کتاب و قلم فرق کرده.

درس و دانشگاه را جور دیگری می بینم.

نور شهادت احمدی روشن

راه را برایم “روشن” تر کرده است…

شهید مصطفی احمدی روشن

آن ها…

۲ مرداد ۱۳۹۰

 

 

 

 

در زندگی شما آن هایی است.

خود را با آن ها همراه کنید.

آن هایی که چون ابر می گذرند…

.

.

.

جهادی، بزرگترین آنِ زندگی من است…
جاده ی تمام نشدنی نهبندان...

RSS