قالب قابل تحمل

۱۳ آبان ۱۳۹۰

هو الاوّل

همیشه و همه جا و به هر مناسبت گفته ام که “محتوا بر قالب تقدم دارد”
اما در مورد وبلاگ یا حداقل “وبلاک” نه!
به لطف صاد، حالا اینجا قابل تحمل تر شده است…

RSS