خلاقیت، این قسمت: گوگل!

۱۰ تیر ۱۳۹۰

اگر درصفحه ی اول گوگل، بدون تایپ هیچ کلمه ای I’m feeling lucky را فشار دهید، صفحه ی زیر باز می شود:

http://www.google.com/logos/index.html

اگر حال گشتن نداریدهمین لینک های پایین را ببینید:

چند نمونه ی خلاقانه از لوگوهای گوگل:

http://www.google.com/logos/2011/graham.html

http://www.google.com/logos/bunsen.html

http://www.google.com/logos/2011/lespaul.html

http://www.google.com/logos/particle.html

http://www.google.com/logos/verne.html

http://www.google.com/pacman/

 

RSS