آرمان گرایی واقع بینانه

هیچ وقت از تئوری  (نظریه) کوتاه نیا

در عمل، واقعی عمل کن

و هرجا و هروقت و هر طور که شد

عمل را به نظریه نزدیک کن.

برچسب ها: ,

درج یک پاسخ